STARTSIDAN
Rovdjursskador på hundar Utskrift

Att hundar kan bli skadade eller dödade av stora rovdjur är väl känt i alla delar av världen där det finns både hundar och stora rovdjur.

Den art som har den i särklass största konfliktpotentialen när det gäller angrepp på hundar är utan tvekan varg. Vargangreppen på hund är troligen ett av de stora hindren för att få en ökad acceptans för varg i Sverige.


Jakthund med skyddsväst

Antalet hundar som angrips av stora rovdjur i Sverige per år är inte stort. Risken för att en hund ska bli angripen av rovdjur läggs dock ovanpå andra risker som en hund utsätts för.  

Här finns mer information
om rovdjursangrepp på hundar. Skrolla ned på sidan eller gå direkt till önskat avsnitt genom att klicka på länkarna:

Statistik

Björnar och hundar
Järvar och hundar
Lodjur och hundar
Vargar och hundar
Örnar och hundar


Statistik

Antalet rovdjursangrepp på hund varierar kraftigt mellan åren. Det beror till största delen på att antalet jaktdagar med hund är fler under år då snön lägger sig sent, jämfört med de år då snödjupet omöjliggör jakt med hund tidigare på säsongen. Mellanårsvariationerna kan också bero bland annat på att vädret under jaktsäsongen påverkar antalet jaktdagar med hund, och att enskilda rovdjursindivider vissa år angriper fler hundar än vanligt.

Sedan 2003 sammanställer Viltskadecenter årligen statistik över viltskador på hundar i Sverige. Läs mer: ViltskadestatistikBjörnar och hundar

Det är vanligare att hundar skadas än dödas av björn. Statistik från de senaste åren visar att björnskador på hund nästan uteslutande sker på hösten, under jakt. De hundraser som drabbas är främst lajka, gråhund och jämthund. Den vanligaste situationen är att hunden blir angripen när den skällande cirklar runt björnen eller gör utfall mot björnen.

Antalet björnangripna hundar kommer sannolikt att långsamt öka i takt med att björnarna sprider sig söderut och österut i mer tätbefolkade områden. Det kommer fortfarande att vara nästan uteslutande jakthundar som blir angripna under jakt på björn eller älg under hösten.
Detta kan till viss del förklaras av att björnarna ökat i antal och utbredning. Andra möjliga förklaringar är ett ökat intresse för björnjakt med hund och en ökad benägenhet att anmäla misstänkta björnangrepp på hundar.


Järvar och hundar

Järvangrepp på hund kan förekomma i jaktsituationer, då en järv inte hinner undan en hund alternativt försvarar byte eller ungar mot en hund. Hittills har dock inga järvangrepp på hundar rapporterats i Sverige.

Om järvar etablerar sig i skogslandet kan det uppstå situationer då hundar skadas eller till och med dödas av järv. Omfattningen blir dock sannolikt mycket ringa.Lodjur och hundar

De flesta lodjursangrepp på hund sker under höst och vinter. Det kan förklaras med att de flesta hundar som angrips är jakthundar som angrips under jakt. Detta återspeglas ockå i att de hundraser som oftast angrips är
stövare, jämthundar och gråhundar.

Vanligen sker ett lodjursangrepp då hunden jagar lodjuret och kommer ikapp det, eller då hunden intresserar sig för ett lodjursslaget byte som lodjuret försvarar. Vid åtminstone ett tillfälle tycks ett lodjur ha sett hunden som bytesdjur, men det är relativt ovanligt att lodjur dödar hundar, oftast skadas hunden på framkroppen.

Antalet lodjursangripna hundar kommer sannolikt att fortsätta öka i takt med att lodjuren sprider sig längre söderut till områden med fler hundar. Detta förutsätter dock att antalet lodjursföryngringar i Götaland ökar i antal. Lodjursangreppen i Svealand kommer att minska något i takt med att lodjurspopulationen minskar. I Norrland blir antalet hundar angripna av lodjur sannolikt oförändrat.

Sannolikt beror ökningen både på en ökad benägenhet att rapportera misstänkta lodjursangrepp och på fluktuationer i lodjursantalet. Variationen mellan år beror också på vädret. År med ett djupt snötäcke som lägger sig tidigt blir angreppen färre, eftersom antalet jaktdagar med hund då blir färre.

 


Vargar och hundar

Den art som har den i särklass största konfliktpotentialen när det gäller rovdjursangrepp på hundar är utan tvekan varg.

De flesta angrepp sker under höst och vinter och statistik från de senaste åren visar att cirka 80 procent av angreppen inträffar under jakt. Den mest frekvent förekommande hundrasen har varit stövare, men också drever, jämthund, gråhund och tax har drabbats. Fler hundar blir dödade än skadade vid vargangrepp.

Antalet vargangripna hundar kommer sannolikt att fortsätta öka under de närmaste åren, under förutsättning att vargarna ökar i antal. Eftersom antalet vargangrepp på hundar främst är korrelerat med antalet jaktdagar med hund, kommer antalet angrepp att variera mycket mellan olika områden och år. En av de faktorer som oberoende av varg påverkar antalet jaktdagar med hund är vädret. I områden med en mild och snöfattig höst kommer antalet jaktdagar med hund att vara fler och därmed kommer även angreppen att bli fler än i områden där snön kommer tidigt och hindrar jakten med hund. Överlägset flest angrepp kommer även i fortsättningen att ske på jakthundar under jaktutövning.

Läs mer:
Vargar och hundar


Örnar och hundar

Statistik från de senaste åren visar att de flesta angreppen inträffar under vinterhalvåret. Oftast drabbas jakthundar, framför allt raserna tax och finnspets.


Örnangrepp på hundar ökar men är ovanligt, och kommer sannolikt att fortsätta ligga på ungefär samma låga nivå. Om örnpopulationen i Götaland ökar kan vi dock förvänta oss en liten ökning av antalet angrepp där.
Att antalet angrepp har ökat kan bero på en ökad benägenhet att rapportera misstänkta örnangrepp på hund. Att tala om någon trend är inte meningsfullt när antalet angrepp är så få.